دكتر محمد فتحيان

استاد دانشگاه علم و صنعت ايران

Dr  Mohammad Fathian

Professor of Iran University of Science and Technology

 

www.iust.ac.ir

 

زمينه های تخصصی وتحقيقاتی

 

1- مديريت و مهندسی فناوری اطلاعات

2- مديريت و مهندسی صنايع