سوابق شغلي

 عضو هيات علمي، دانشكده مهندسي صنايع، دانشگاه علم و صنعت ايران، از 1382 تا كنون

 مدیر گروه آموزشی مهندسی تجارت الکترونیکی از 1383  تا 1390

 همكار آموزشي دانشكده مهندسي، گروه مهندسي فناوري اطلاعات دانشگاه الزهرا از تاريخ 1382 لغايت 1384

 پژوهشگر پژوهشگاه نصر از تاريخ 1370 لغايت 1380

 پژوهشگر پژوهشكده فناوري اطلاعات دانشگاه تربيت مدرس از سال 1381 لغايت 1383

 مدير گروه پژوهشي مديريت نهادهاي الكترونيكي پژوهشكده فناوري اطلاعات دانشگاه تربيت مدرس از سال 1382 تا 1384

 معاون دانشجويی و و مدير خلاقيتهای دانشجويی دانشکده از سال 1383 لغايت 1385

 مدير کل امور اداری دانشگاه از سال 1385 تا 1387

معاون دانشجويی فرهنگی دانشگاه از سال 1387 لغايت 1389

معاون آموزشی دانشگاه از سال 1389 لغايت 1392

عضو کميته برنامه ريزی درسی فناوری اطلاعات وزارت علوم تحقيقات و فناوری از سال 1391

عضو کميته يادگيری الکترونيکی دفتر گسترش آموزش عالی وزارت علوم تحقيقات و فناوری از سال 1390لغايت 1392

عضو هيات اجرايی جذب دانشگاه از سال 1390

عضو شورای بررسی موارد خاص دانشگاه ها و موسسات آموزش عالی استان تهران از سال 1391 لغايت 1392

عضو شورايعالی فناوری اطلاعات و ارتباطات وزارت بازرگانی از سال 1389 لغايت 1392

عضو هيئت مميزه دانشگاه از سال 1389 لغايت 1392 و از سال 1393