مشاركت در طرح هاي تحقيقاتي

مدل توسعه راي گيري الكترونيكي در كشور، معاونت پژوهشي دانشگاه، 1387

• بهبود آلگوريتم K-means با استفاده از روشهاي متاهيوريستيك براي خوشه بندي مشتريان، معاونت پژوهشي دانشگاه، 1386

• مطالعه راهكارهاي سياست توسعه فناوري اطلاعات، معاونت پژوهشي دانشگاه، 1385

• بررسي تاثير فناوري اطلاعات بر سبكبالي سازمان، معاونت پژوهشي دانشگاه، 1384

• ارزيابي آمادگي الكترونيكي بنگا ههاي كوچك و متوسط، معاونت پژوهشي دانشگاه، 1383

• طرح توسعه منابع انساني متخصص در عرصه فناوري اطلاعات، پژوهشكده فناوري اطلاعات- دانشگاه تربيت مدرس، 1381

• راهكارهاي تأسيس بنياد ملي اطلاعات در ايران، پژوهشكده فناوري اطلاعات- دانشگاه تربيت مدرس،1381

• طرح سيستم پرداخت و ارزشيابي پروژه، پژوهشگاه نصر - شركت موج گستر- صما-پژوهشگاه جهاد،1375 -1380

• طرح سيستم پردازش موازي با بهره‏گيري از Transputer ، پژوهشگاه نصر، 1372