عضويت‌های حرفه ای‌

  •   عضو انجمن رمز ايران
  •   عضو انجمن مهندسی صنايع
  •   عضو انجمن فناوری اطلاعات
  •   عضو انجمن C4I
  •   عضو انجمن مديريت منابع اطلاعاتي ( IRMA )