كتب منتشر شده

• مديريت بازاريابي الكترونيكي، ايزايران، تاليف، 1387

• انتخابات الكترونيكي، مركز پژوهشهاي مجلس، تاليف، 1387

• مباني و مديريت فناوري اطلاعات، علم و صنعت، تاليف، 1385

• پيش بسوي جامعه اطلاعاتي، ديباگران، تاليف، 1383

• تجارت الکترونیکی، آتی نگر، ترجمه و تاليف، 1389

• آنچه مدیران فناوری اطلاعات باید بدانند، تولید دانش، تاليف، 1389